Thứ Ba tuần 5 Mùa Chay: Đấng Hằng Hữu (Ga 8,21-30)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Ba ngày 05.04.2022 (Ga 8, 21-30).

“Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy”. Với việc sử dụng ngôn ngữ biểu tượng, bài Tin Mừng hôm nay là lời tiên báo của Chúa Giêsu về cuộc khổ nạn của Ngài sắp chịu. Khác với ba lần nơi các Tin Mừng Nhất Lãm tiên báo cái chết một cách rõ ràng là Chúa Giêsu sẽ lên Giêrusalem chịu khổ nạn, thì Tin Mừng Thứ IV cũng tiên báo ba lần với cách nói: “Con Người được giương cao lên”

Con Người được giương cao lên, nghĩa là Chúa Giêsu sẽ phải bị treo lên trên thập giá, để nhờ công ơn Cứu Chuộc qua khổ giá, mà Ngài nâng mọi người lên cao khỏi thế gian, nâng cao lên cõi Trời với Người. Theo chiều ngang, với cách nói nơi Tin Mừng Nhất Lãm rằng ai muốn theo Chúa thì hãy bỏ mình, vác thập giá mà theo. Còn theo chiều dọc, Tin Mừng Thứ IV lại nói theo chiều đi lên, không chỉ vác mà còn phải được treo lên, nghĩa là phải cùng đóng đinh chính mình vào thập giá như Thầy. Như vậy, dù “đi theo” hay “treo lên”, thì Kitô hữu cũng chung một phương thế duy nhất là phải qua thập giá mới đạt đến ơn Cứu Độ.

Điều lạ lùng mà Chúa Giêsu nói hôm nay là: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu”. Với cách dùng ngôn ngữ biểu tượng, văn chương Gioan khẳng định, Chúa Giêsu chỉ thật sự là hằng hữu khi Ngài chấp nhận “bị giương cao lên”, Thiên Chúa của người Kitô hữu phải là một Thiên Chúa chịu đóng đinh, “Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”. Thật vậy, sứ mạng thiên sai của Chúa Giêsu đến là để dùng thập giá mà cứu chuộc thế gian. Đó là niềm hy vọng lớn lao của nhân loại.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Chúa Giêsu đã được sai đến thế gian là để cứu độ thế gian chứ không phải lên án thế gian. Cũng vậy, nguyện xin Chúa sai chúng ta đến với mọi người, để giúp họ trở về với Chúa, chứ không phải đến để lên án anh chị em mình!

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Gioan

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.